En Redemuiños (=Río de Muiños, Quintela de Leirado, Ourense) se denominaba a la representación: “
semulados de la guerra del Clavijo”, y en ella intervenían Carlomagno y un tal Balán (Almirante de los moros), haciéndose alusión en la representación al “tributo de las cien doncellas”, de antigua raigambre en la leyenda jacobea y muy extendido en las representaciones de Moros y Cristianos americanas porque sus episodios y personajes los recoge la Historia del Emperador Carlo-Magno y de los Doce Pares de Francia…., popularísima novela que, según se indica en algunas ediciones de la misma, tradujo al español, a partir de fuentes latinas y francesas, Nicolás de Piamonte en 1525 [1].

Vicente Risco describe así la representación que nos ocupa:

"En Río de Muiños, en Quintela de Leirado, representan outra que tén o interés de se referir ó Tributo das Cen Doncelas, tradición que ben podemos dar por galega. Chámase esta representación Semulados de la Guerra del Clavijo e o argumento é o seguinte:

O Almirante Balán, xefe dos mouros, manda tres partes seguidos a Carlos Magno, pra reclamar o trabuco. Eran tres doncelas as que tiñan que entregar os cristiáns pra que as levaran pra África, e tocáralle a sorte á filla de Carlos Magno, o cual, naturalmente, négase a entregalas, e racha os papés que Balán lle manda. Un xeneral «africano» desafía a un cristián que veña pelexar coíl, e, vendo a imaxe de Cristo, pregunta se é cousa de feiticería; entón o xeneral cristián rifa coíl fera batalla e logo arrédanse e vai cada un coa súa hoste. Entón Carlos Magno manda un parte ó alcalde do pobo pra que faga medir o campo prá batalla, e o alcalde avisa un agrimensor, e póñense a medir o campo.

Veñen as tres doncelas, entre medio de ramallos verdes, «vestidas con el traje típico de aquella época, traje de gallega», en compaña de gaita, que vén tocando unha alborada; uns sol dados mouros quérenas roubar, mais veñen os paisanos, con sachos e aixadas, e nonos deixan. Rematada a medida do campo, forman os cristiáns, o xeneral pásalles revista, o crego bendíceos e vén Carlos Magno pórse ó frente, mais son vencidos, e Carlos Magno recóllese nunha chouza.

Nesto, aparez o Apóstol nun cabalo branco e vai espertar a Carlos Magno. Sai o emperador, e volven á batalla, e cando semella que perden os cristiáns, volve SantIago, e da primeira pasada, desfai a terceira parte dos mouros, da segunda, outra terceira parte; e os que quedan, préndenos os cristiáns. Esta representación, chea de lembranzas misturadas de relatos históricos e dos libros de Cabaleirías, é das máis completas que coñecemos. Faise o día da Santa Cruz de Maio".

Según testimonio del vecino de Souto de Redemuiños, Antonio Rojo, recogido por Ana Mosquera en 2018; a principios del siglo XX los contendientes llegaban desde A Arrifana, donde guardaban las vestimentas, cruzando la Sierra a caballo. Según ese mismo vecino, la última batalla se hizo en 1948 en una representación realizada con motivo de la llegada a la localidad de una réplica de la virgen de Fátima portuguesa, que recorrió peregrina todas las parroquias de la provincia de Ourense. Manuel María dice que el texto de la representación era en castrapo.

_______________________________

[1] La
Histoire de Charlemagne de Jean Bagnyon (ca. 1465-70), basada en relatos medievales en latín, la tradujo al español Nicolás de Piamonte: Historia del emperador Carlomagno y de los doze pares de Francia, et de la cruda batalla que uvo Oliveros con Fierabrás, rey de Alexandría, hijo del grande almirante Balán (1ª ed. Sevilla, 1525, numerosas posteriores hasta 1765. Cf. https://www.arlima.net/mp/nicolas_de_piemonte.html), y en la Península tuvo varias secuelas como la Segunda parte da História do Imperador Carlos-Magno e dos doze pares de França, obra del portugués Moreira Carvalho (1º ed. Lisboa, 1737, reimpresiones en 1784, 1799 y 1863), y la Historia nova do Emperador Carlos Magno, e dos doze pares de França de José Alberto Rodrigues, impresa en Lisboa en 1742.

_____________________________
REFERENCIAS:

MARIÑO FERRO, Xosé Ramón,
Cultura popular, Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 1985, p. 95.
GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel,
Festas con representacións de mouros e cristiáns en Galicia e terras do noroeste veciñas, Edicións Fervenza, Silleda, 2019, pp. 289-291.
RISCO, Vicente, "Etnografía: cultura espiritual", en: Otero Pedrayo, Ramón (dir):
Historia de Galiza, Akal, Madrid, 1979, vol. I, pp. 255-762 (pp. 720-21) [1ª ed., Nós, Buenos Aires, 1962].

En internet:
Auto dos simulados da Caravilla (Texto de Manuel María, 1978): http://centros.edu.xunta.es/ceipcampolongo/Archivos/ENL/Escritores_actividades_L_G/Manuel_Maria/Textos/AUTO_DO_SIMULADOS.pdf http://www.casamuseomanuelmaria.gal/upload/recursos/cat_3/20/auto-dos-simulados-de-caravilla.pdf
Ana Mosquera, A medieval Terra de Santa Cruz e o seu Castelo na feligresia de Riodosmuiños, hoxe Redemuiños (2018): https://asombradopenegache.blogspot.com/2018/02/a-medieval-terra-de-santa-cruz-e-o-seu.html